Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands