Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Plaatselijk Belang Broek

Plaatselijk Belang Broek

Coordineert de dorpscanon van het dorp Broek. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: vierstras@gmail.com

Tekst: © Plaatselijk Belang Broek • Foto: ©