Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Artikel Friesch Dagblad

Deel

11 december 2017: Artikel Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad van 11 december j.l. werd ook aandacht besteed aan het project Canons van de Friese dorpen en steden.