Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Nieuwe vensters

Op deze pagina ziet u canonvensters die onlangs zijn toegevoegd of gewijzigd.

Uit de canon van Achlum

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Dorps- of Stadsfiguur

© J. Tanja

De gezusters Tanja

In 1906 was Age Tanja, oud 50 jaar, lichamelijk niet langer geschikt voor het zware boerenwerk dat ...

Lees meer

Uit de canon van Broek

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Sport

© J.vd Vaart

IJsclub Súdwide

Broek heeft een ijsclub die legendarisch is geweest vanwege het vaak als eerste organiseren van kortebaanwedstrijden.

...

Lees meer

Uit de canon van Broek

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Kerk & Religie

© Jacobus Stellingwerf, 1720 (Tresoar)

Klokkenroof

De Nederlandstalige tekst volg binnenkort.

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Feest & Vermaak

© onbekend

Sint Piterfeest

Sint Piterdag was vroeger in veel dorpen en steden een bijzondere dag, die werd gevierd op 5 maart. Eigenlijk vierde men het begin van het voorjaar, maar tegelijkertijd werden allerlei nieuwe cont

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Kerk & Religie

© Dauvellier

Sint Piterkerk

Deze van oorsprong katholieke kerk is gebouwd in de eerste helft van de 12de eeuw en gewijd aan de apostel Petrus.
De kerk is één van de oudste, maar ook één van de grootste dorpskerke

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Sport

© onbekend

Skûtsjesilen

Skûtsjes (beurt- en vrachtschepen) vervoerden o.a.  landbouwproducten, aarde, zand en puin. Al sinds 1820 werden er ’s zomers, als er weinig werk was voor de schippers, zeilwedstrijden geo

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Landschap & Geologie

© onbekend

Waterdorp Grou

“Door de moerassige aard van de bodem in de omgeving van Grouw, is deze ongeschikt voor bouwland; het gehele gebied is een echte Friese "greidestreek". Deze situatie maakte dat de vroegste bewone

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

19e eeuw (1800-1900)

Streektaal

© onbekend

De Bruorren Halbertsma

De "Bruorren Halbertsma" waren drie broers die aan het eind van de achttiende eeuw werden geboren in Grou en veel betekend hebben voor de Friese literatuur.
Joost en Eeltje schreven samen "De La

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Industrie & Fabricage

© KLM

Halbertsma’s houtfabrieken

In 1891 werden de Halbertsmafabrieken voor houtbewerking opgericht door Pieter Goslik Halbertsma. Wat  begon met het maken van botervaatjes en boterkisten, werd  nadien gewijzigd in de pro

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Verkeer

© onbekend

Grouster Schouw

Grou was door ligging en karakter een “archipeldorp”, bestaande uit vele kleine eilandjes en daardoor ook het  “dorp van de schouwen”. Veel dorpsbewoners hadden vroeger een schouw om ov

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Politiek

© onbekend

Het rode dorp

Grou was jarenlang met Stiens het meest rode dorp in Friesland. In 1906 werd er in Grou een afdeling opgericht van de SDAP, de Sociaal Democratische Arbeiders Partij door o.a. Wytse Postma en He

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Scheepvaart

© onbekend

Kofschippen/hellingen

Veel schippers uit de Friese havenplaatsen voeren in de 16de, 17de en 18de eeuw met hun schepen naar de Oostzeelanden en langs de Franse, Spaanse en Portugese kust. Maar dat ook Grou een grote bl

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Cultuur

© onbekend

Ziekenfonds “It Gild”

Het oudste nog bestaande Nederlandse ziekenfonds werd opgericht in 1776 met als doel het verlenen van financiële ondersteuning bij ziekte, ouderdom en overlijden. De lijfspreuk luidt: “Lofwaardig i

...

Lees meer

Uit de canon van Grou

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Industrie & Fabricage

© onbekend

It izerwurk

Metaalindustrie Van der Ploeg en Stork-Volma.   De volksmond heeft zijn eigen spraakgebruik, los van officiële namen en titels.
In Grou waren er naast “it izerfabryk” (waarmee e

...

Lees meer

Uit de canon van Oosternijkerk

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Verhaal of Gedicht

© Gjerryt Elzinga

Mijmeringen van een oude es

Pal voor het huis van voorheen Theunis en Hendrikje aan De Lyts Ein sta ik al meer dan honderd jaar (sinds 1910) en aanschouw het wel en wee in de straat door de jaren heen.
  
Mijn

...

Lees meer

Uit de canon van Broek

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Overlevering

© familie Hoekstra

Kopziekte

Nederlandstalige tekst volgt. 

...

Lees meer