Oanlis Folsgeasterleane

Oanlis Folsgeasterleane
©: Wymbritseradiel

Fanút Folsgeare rûn in iuwenâld rinpaad fia Bons nei de Himdyk wêrfan’t it earste stik dat by it doarp hearde oant krekt foarby Carpe Diem, yn 1511 de Kerkwech neamd wurdt. Oan de Kerkwech stiene doe seis buorkerijen, wêrfan’t der hjoed de dei noch ien oer is. Trije binne troch brân ferlern gien (Strûpenkeal, Folsgearsterleane 2, Breeuwsmapleats) en twa binne ôfbrutsen ( Folsgeasterleane 15 en in buorkerij dy’t tichtby Folsgeasterleane 2 stien hat). It rinteniershûs, dat letter boud is by de buorkerij fan’e earste Abma’s (Folsgeasterleane 2), is ek ferdwûn.

De namme Kerkwech ferdwynt en de dyk wurdt de Leane neamd, oan’t dy offisjeel de namme Folsgeasterleane kriget. It is de koartste rûte nei Snits foar de boerefamyljes dy’t dêr wenje. Foar de ynwenners fan it doarp wie dit net de bêste, mar wol de koartste rûte nei Snits. Fanút Folsgeare is de rûte oant Carpe Diem noch deselde, mar der wie doe in set oer de opfeart nei de buorkerijen dy’t by Ysbrechtum hearden. Dêrnei rûnst lâns de mole yn’e rjochting fan Bons om op de Himdyk út te kommen. Dan gongst linksôf nei Snits.

 

 

Locatie

Folsgare


© Tekst: Wytske Heida - © Foto voorblad: Wymbritseradiel

Relatearre ynformaasje


Foto’sDokumintenReageare

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)