Deel:


Doarpshûs Yn`e Lijte

Yn Folsgeare is al jierrenlang in diskusje geande om in plak te sykjen wêr’t de doarpsbewenners by elkoar komme kinne. Hjirfoar wurdt yn 1974  in gebou fan’e tsjerkfâdij kocht. It pân stammet út 1843 en hat jierrenlang tsjinst dien as skoalle en ûnderwizerswenning. It gebou hat ek noch in tal jierren as beukerskoalle yn gebrûk west. De tsjerkfâdij ferkeapet it gebou ûnder trije betingsten:

- De keapsom is 5000 gûne

- It gebrûk as doarpshûs moat rêstich en fredich wêze

- De tsjerkfâdij moat tastimming jaan by alle feroaringen

Under lieding fan Johan van der Wal, destiids de foarsitter fan’e “Werkcommissie Dorpshuis Folsgare”, wurdt it pân mei meiwurking fan in soad frijwilligers omtsjoend ta doarpshûs.

Foar de namme fan it doarpshûs waard in priisfraach útskreaun dy’t wûn waard troch Mevr. Cnossen-Piersma. De namme waard  “Yn ‘e Lijte “. De ferklearring hjirfoar wie dat je binne sitte koene,  “yn ‘e lijte” en het pân stiet  “yn ‘e lijte” fan’e tsjerke mei syn sealtektoer. De iepening wurdt dien troch de doetiidske boargemaster Cazemier fan Wymbritseradiel.

Locatie

Folsgare

Zie voor meer informatie:

Dorpshuis "Yn`e Lijte", nl
Doarpshûs "Yn`e Lijte", fr

© Tekst: Wytske Heida - © Foto voorblad: wytske heida

Doarpshûs Yn`e Lijte
©: wytske heida
Doarpshûs Yn`e Lijte
De earste stien fan it doarpshûs (©: Atse Bruin)
Doarpshûs Yn`e Lijte
Feest by de iepening (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Doarpshûs Yn`e Lijte
Biljarters in het oude dorpshuis (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Doarpshûs Yn`e Lijte
Schoolbestuur (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Doarpshûs Yn`e Lijte
Dorpshuis vanaf het sportveld (©: Atse Bruin)
Doarpshûs Yn`e Lijte
Feestelijke opening met Wout Zijlstra (©: Atse Bruin)
Doarpshûs Yn`e Lijte
Opening van de school, door burgemeester Bendiks Walter Cazemier (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Doarpshûs Yn`e Lijte
De bouw van het dorpshuis (©: Dorpsbelang Folsgeare)


Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (wytskeheida2547)