Deel:


Easthimmerwei 23, Suderburen

Suderburen is in buorskip ûnder it letter stichte Folsgeare. Yn 1700 is de noardlijke buorkerij, 42 pondemaat grut, yn gebrûk by Anske Thomas. De súdlike buorkerij, 25 pondemaat grut, wurdt brûkt troch Dirk Jacobs.  Yn 1708 hawwe beide buorkerijen deselde eigner en brûker. Letter wurde se  gearfoege ta ien grutte buorkerij.

Taeke Jans Westendorp is op 4 july 1797 berne yn Piaam. Hy trout yn 1819 mei Marijke Sibbles van der Werf. Nei harren houlik hiere hja de buorkerij op Suderburen fan Lambertus de Haan en Eeltje de Hengst. Hjir wurdt yn 1820 zoon Jan berne en yn 1823 Sible Taekes.

Marijke kriget yn oktober 1825 in soan dy’t Taeke Taekes neamd wurdt. In direkt gefolch fan de oerstreaming is in grutte útbraak fan syktes. Taeke Taekes wurdt siik en ferstjert yn oktober 1826, ien jier âld. Marijke kriget yn desimber 1826  in jonge dy’t wer Taeke neamd wurdt. Marijke Sibles van der Werf ferstjert op 5 novimber 1828 op 29-jierrige leeftyd. De buorlju Klaas Feddes Breeuwsma en Gorrit Pieters van der Goot fan Walmastate dogge oanjêfte fan har ferstjerren.

Sible Taekes Westendorp, de twadde soan fan Taeke Jans en Marijke Sibles van der Werf, is ien fan de haadpersoanen yn it boek “De Oerpolder” van Hylke Speerstra. Hjiryn wurdt syn libben beskreaun mei syn frou Margaretha Tjebbes Hettinga út Nijlân op de buorkerij Groot Welgelegen yn It Heidenskip.   

Yn 1831/1832 wurdt der troch de eigners in nije pleats delsetten. De âlde  kopromppleats wurdt ferfongen troch in grutte stjelp pleats. Wannear’t Taeke Westendorp op’e nij trout op 5 maart 1832 mei Sipkie Jarigs Meyer, kastleinsdochter fan herberch ‘het Hoogehuis’ út Snits, begjinne hja op in nije pleats. Twa moanne nei it houlik wurdt Geertruida berne en yn 1833 folget Dominicus. De hierpriis fan de nije pleats leit in stik heger as dy fan de âlde. Taeke Jans beslút te ferhúzjen. De húshâlding giet nei Eksmoarre dêr’t yn 1836 Juliana Maria berne wurdt.

Zie voor meer informatie:

Easthimmerwei 23, Suderburen, NL
Easthimmerwei 23, Suderburen, FR

© Tekst: Wytske Heida - © Foto voorblad: Atse Bruin

Easthimmerwei 23, Suderburen
©: Atse Bruin
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Schotanus)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: collectie Zuiderzeemuseum)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Kadaster)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Eekhoff)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Fries Landbouwblad)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Fries Landbouwblad)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Mario Grims)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Raadsveld paardenstalling Folsgare)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Raadsveld paardenstalling Folsgare)
Easthimmerwei 23, Suderburen
(©: Wytske Heida)


Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Wytske Heida)