Folsgeasterleane 15

Folsgeasterleane 15
©: DB Folsgeare

 

Fanút it doarp komme je, links oanhâldend, oan ‘e ein fan’e Folsgeasterleane by nû 15. De lânreed waard ek wol  “Reade leane” neamd. It is in stee dêr’t in âlde grêft, beseamd mei beammen, sjen lit dat hjir destiids minsken wenne ha. De slopers ha goed wurk levere. Der is neat mear werom te finen fan’e Abma pleats dy’t hjir stien hat en dy’t goed 130 jier famyljebesit west hat. .  

Catharina Tichelaar út Snits wie oant har fertsjerren yn 1844 eigerneske fan dizze buorkerij. Jessina Feickens, ien fan ‘e dochters út har earste houlik, ervet de buorkerij, mei as hierder Sjoerd Ates Ypma.

Yn novimber 1862 set Jessina Feickens in advertinsje yn ‘e Ljouwerter Krante.

Aan de Mac-Adamweg van Sneek naar Bolsward en aan den Rijdweg naar Folsgare is een welonderhouden Huizinge en Schure benevens Hieminge, Hovinge, Watermolen en verdere annexen te koop in huur bij Sjoerd Ates Ypma tot Petri Mei 1864.

 

 

 

 

Locatie

Folsgare

© Foto voorblad: DB Folsgeare

Relatearre ynformaasje


Foto’sDokumintenReageare

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)