Tsjaerddyk 26

Tsjaerddyk 26
©: DB Folsgeare
Tsjaerddyk 26
1905 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
no (©: Atse Bruin)
Tsjaerddyk 26
vee2 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
42 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
alles2 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
vee2 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
jy (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
De schuur na de verbouwing in 1983 (©: Wytske Heida)

 

Smid Hein Heinsius en syn frou Durkje Boersma ha it plan opfette om foar harren dochter Sytske en harren skoansoan Feike Damstra (zoon van Klaas Damstra en Klaaske de Boer) in komelkerij bouwe te litten. Hein Heinsius wol dêrfoar it stikje tsjerkelân keapje oan ‘e Tsjaerddyk, oan’e ein fan it doarp. Nei oerlis mei de tsjerkfâden kin hy it lân keapje mei in erfpacht foar ûnbeskate tiid fan jierliks 7 gûne.

Yn 1905 hat de gemeente nije regels foar it bouwen en ferbouwen ynfierd. Hein Heinsius is de earste út Folsgeare dy’t yn maart 1905 in bou oanfraach yntsjinje moat foar it bouwen fan in hûs.

 

Al daliks by de bou fan it hûs tsjinnet hy yn augustus 1905 ek in bou oanfraach yn foar in feestalling en in heaberch. 

 

Feike en Sytske hierden in part fan’e buorkerij dêr’t no Siep van der Velde wennet

( Tsjaerddyk 44).

Se ferhúzje yn 1906 mei harren trije bern nei it nije pân. Hjir wurde noch ris trije bern berne.

 

 

 

Locatie

Folsgare

Zie voor meer informatie:

Tsjaerddyk 26, nl
Tsjaerddyk 26, fr
Wytske HeidaReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)