Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Historische Kring Terpengebied

Historische Kring Terpengebied

Coordineert de canon van het dorp Hallum. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: histkring@gmail.com

Tekst: © Historische Kring Terpengebied • Foto: ©