Categorien

Wapen en Vlag
© Gemeente Dongeradeel, Dokkum

Tot 1 januari 1984 was Oosternijkerk een van de 13 dorpen van Oostdongeradeel. Op 1 januari 1984 werden Oostdongeradeel, Westdongeradeel en Dokkum samengevoegd tot de nieuwe gemeente Dongeradeel. D

Ontstaan Oosternijkerk
© Reinder Tolsma

Dodo en Siburg

Over het ontstaan van Oosternijkerk.

 “Bij de feiten die ik verhaald heb, vergat ik bijna iets te vertellen wat ik mij wel wat laat herinner. Een vrouw, Si

Monument “de Hoanne”
© A. Bruin

Mensen die op de fiets of met de auto van Ysbrechtum naar Nylân rijden, passeren een opvallend monument. Een monument waarbij voor iedereen niet direct duidelijk zal zijn wat betekenis en oor

De Tjaardvaart, de tekst beschrijft de situatie rond 1900
© db folsgeare

De Tjaardvaart,die ook wel Tjaarddijkstervaartwordt genoemd, begint in het Morrawieltje net onder Vijfhuis en komt dan in ’t Hart uit. ’t Hart bestaat in die tijd uit drie boerderijen e

De terp Strûpenkeal
© archief db folsgeare

Aan een doodlopend voetpad, verscholen achter het dorp Folsgare aan de Ald Rien, Oude Rijn (ook wel Groote Rijn genoemd) ligt een ruim 3 meter hoge terp. Hier stond tot 1973 een imposante boerderij

Tsjaerddyk 27
© db folsgeare

Tijdens de vorming van de zuidzijde van de kwelder (Nieuwlander polder) werd er door de Middelzee een brede strook klei afgezet.. De Tsjerdyk, nu Tsjaerddyk, werd aangelegd tussen 1000-1200 als gre

Standbeeld: de Monniken. Drie gestileerde monniken van cortenstaal
© Wytske Heida

De monniken van het klooster Thabor bij Tirns en het Oldeklooster (Bloemkamp) bij Hartwerd hebben een bijdrage geleverd tot de aanleg van de dijken in de oude Middelzee. Deze dijken zijn nog steeds

Wout Zijlstra
© Johan Vogelzang

Wout Zijlstra wordt geboren op 4 Augustus 1964 te Wolsum. Hij is het jongste kind van Watte Zijlstra, zoon van slager Hantsje Zijlstra en Minke Zijlstra uit Wolsum en Idske Posthuma, de dochter van

Aanleg Folsgeasterleane
© Wymbritseradiel

Vanuit Folsgare liep een eeuwenoud voetpad via Bons naar de Hemdyk waarvan het eerste stuk dat bij het dorp hoorde tot net voorbij Carpe Diem, in 1511 de Kerkwech wordt genoemd. Aan de Kerkwech sto

Garastrjitte
© Dorpsbelang Folsgeare

Als het Ekersein eind tachtiger jaren van de vorige eeuw is volgebouwd, wordt er een perceel aan de zuidzijde van Folsgare aangewezen voor nieuwbouw. Dit perceel draagt al eeuwen lang de naam: &ldq

Gerben Willem Abma
© Niels Westra

Gerben Willem Abma is op 12 july 1942 geboren in Folsgare. Hij is de jongste uit een gezin van tien kinderen. Zijn vader was een boer die theologische boeken las en de Bijbel letterlijk nam. Ze woo

Tsjaerddyk, Kerkhuis zuid
© DB Folsgeare

In 1859 wordt door de kerkvoogdij de bouw van het nieuwe kerkhuis aan de Tsjaerddyk opgedragen aan timmerman Pieter Willems Twijnstra uit het dorp. Het huis komt tussen de winkels van Epeus Couperu

Tsjaerddyk, kerkhuis noord
© dbfolsgeare

De Tsjaerddyk begin 1900, gezien richting Nijland. Het huis aan de rechterkant is het kerkhuis, ertegenover is de winkel van Anne Sjirks Cnossen ( nu nummer 36) De vrouwen en kinderen staan voor he

De kruidenier op Tsjaerddyk 36
© bd folsgare

Op de zijkant van de gevel, boven het winkelraam, hangen twee borden waarop reclame wordt gemaakt voor “Van Nelle Koffie en Thee”. Eronder staan Anne Sjirks en zijn zoontje Sjirk Annes.

Tsjaerddyk 32
© dbfolsgeare

Tsjaerddyk 32 is het huis met het voortuintje ( 1920)

 

Carpe Diem - Folsgeasterleane 4
© DB Folsgeare

Vroeger stonden er in het gebied ten oosten van Folsgare tot aan Sneek veel boerderijen die door voetpaden met elkaar verbonden waren. Omdat deze voetpaden een groot gedeelte van het jaar onbegaanb

Folsgeasterleane 15
© DB Folsgeare

Vanuit het dorp kom je, links aan houdend, aan het eind van de Folsgeasterleane bij no15. De landweg werd ook wel “Reade leane” genoemd. Het is een plek waar een oude gracht, omzoomd do

Folsgeasterleane 2
© DB Folsgeare

Op 25 december 1778 wordt in Hidaard Ruurd Freerks geboren, het negende kind van Freerk Murks Abma en Gerritje Roelofs. Ruurd Freerks leert onder het toeziend oog van zijn oudere broers en zussen h

Breeuwsma zathe
© Atse Bruin

Het is zomer 1696 en op de eerste boerderij aan de Kerckweg (Folsgeasterleane), onder een stralend zonnetje, wapperen twee grote vlaggen ten teken dat het feest is. Fettie Hayes Sinnema trouwt vand

Eerste school van Folsgare
© DB Folsgeare

Al eeuwen is de school het middelpunt in het dorp. In het kerkarchief kunnen we lezen dat in 1685 een gedeelte van de pastorie is verbouwd tot klaslokaal en dat Douwe Douwes een parttime baan als o

Dorpshuis
© wytske heida

In Folsgare is al jarenlang een discussie gaande om een plek te zoeken waar de dorpsbewoners bij elkaar kunnen komen. Hiervoor wordt in 1974 een gebouw van de kerkvoogdij gekocht. Het pand stamt ui

Tweede schoolgebouw van Folsgare
© DB Folsgeare

Per 1 januari 1886 wordt de openbare school in Folsgare door de gemeente opgeheven. Dit bericht komt niet als donderslag bij heldere hemel, want de ouders hebben aangegeven dat ze christelijk onder

Koemelkerij Willem Sjerps Twijnstra ( Tsjaerddyk 26a)
© dbfolsgeare

In 1855 is Willem Sjerps Twijnstra 63 jaar oud en 25 jaar slager in Folsgare. Hij is getrouwd met Japke Pieters Boomsma en hun kinderen hebben bijna allemaal het ouderlijk huis verlaten. Het wordt

Folsgare 1940-1945
© dbfolsgeare

De Tweede Wereldoorlog is in Folsgeare relatief rustig verlopen. De oorlogsjaren hebben echter wel degelijk hun sporen achtergelaten, al is er niet veel over bekend. In dit venster zijn diverse wet

Tsjaerddyk 26
© DB Folsgeare

Smid Hein Heinsius en zijn vrouw Durkje Boersma hebben het plan opgevat om voor hun dochter <img src="./beeldbank/frieslandwiki/lemmas/dbfolsgeare_15878592004219797.jpg"> Sytske en hun schoon

Gerben Abma
© Tresoar Haye Bijlstra

Gerben Abma is geboren op 29-03-1932 in Folsgeare waar zijn vader boer was. Op deze boerderij aan de Folsgeasterleaene hebben dan al generaties lang Abma’s geboerd.

 

Marco Rypma
© Jente Hoekstra

tekst volgt

Van Akkerwoudsterbroek, Broek onder Akkerwoude en Broeksterwoude
© Tresoar

Dagelijks reden vele duizenden auto’s langs Broeksterwâld, maar door de aanleg van de Centrale As is het inmiddels een stuk rustiger worden op de Haadwei. Maar hoe de toekomst ook zal w

Broeksterwoude rond 1848
© Plaatselijk Belang Broeksterwoude

Dat er vroeger in de Dokkumer Wâlden e.o. grote armoede heerste is al jarenlang een gegeven. De leefomstandigheden waren bar en boos. Armoedige woningen, (lees krotten) en grote gezinnen ware