Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© DB Folsgeare

Tsjaerddyk, Kerkhuis zuid

In 1859 wordt door de kerkvoogdij de bouw van het nieuwe kerkhuis aan de Tsjaerddyk opgedragen aan timmerman Pieter Willems Twijnstra uit het dorp. Het huis komt tussen de winkels van Epeus Couperus

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© dbfolsgeare

Tsjaerddyk, kerkhuis noord

De Tsjaerddyk begin 1900, gezien richting Nijland. Het huis aan de rechterkant is het kerkhuis, ertegenover is de winkel van Anne Sjirks Cnossen ( nu nummer 36) De vrouwen en kinderen staan voor het

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© bd folsgare

De kruidenier op Tsjaerddyk 36

Op de zijkant van de gevel, boven het winkelraam, hangen twee borden waarop reclame wordt gemaakt voor “Van Nelle Koffie en Thee”. Eronder staan Anne Sjirks en zijn zoontje Sjirk Annes. Bovenstaa

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© dbfolsgeare

Tsjaerddyk 32

Tsjaerddyk 32 is het huis met het voortuintje ( 1920)

Pietje Hilbrands Boschma woont vanaf haar geboorte in 1833 in Folsgare maar verhuist in 1872 naar Oosthem. Ze

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© Plaatselijk Belang Broeksterwoude

Het stratenpatroon

Op een kaart van 1874 is duidelijk te zien dat de woningen verspreid liggen, en niet geconcentreerd zijn tot een dorpskern. Ook is een deel van het stratenpatroon duidelijk terug te vinden in de heden

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Dorps- en Stedenbouw

© Wymbritseradiel

Aanleg Folsgeasterleane

Vanuit Folsgare liep een eeuwenoud voetpad via Bons naar de Hemdyk waarvan het eerste stuk dat bij het dorp hoorde tot net voorbij Carpe Diem, in 1511 de Kerkwech wordt genoemd. Aan de Kerkwech stond

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- en Stedenbouw

© Atse Bruin

Breeuwsma zathe

Het is zomer 1696 en op de eerste boerderij aan de Kerckweg (Folsgeasterleane), onder een stralend zonnetje, wapperen twee grote vlaggen ten teken dat het feest is. Fettie Hayes Sinnema trouwt vandaa

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Dorps- en Stedenbouw

© DB Folsgeare

Tsjaerddyk 26

Smid Hein Heinsius en zijn vrouw Durkje Boersma hebben het plan opgevat om voor hun dochter dbfolsgeare_15878592004219797.jpg Sytske en hun schoonzoon Feike Damstra (zoon van Klaas Damstra en Klaas

...

Lees meer