Gedicht over de Broekstervaart

Gedicht over de Broekstervaart
©: Bauke Folkertsma

Twee gedichten over de Broekstervaart, van resp. Pieter Jelles Troelstra en Marije Roorda.

Broeksterfeart, wat bist dochs moai,As’t dêr leist yn sêfte slomme,Fan dat rûzjend grien omblomme,Yn dyn bliere simmertoai.Piter Jelles Troelstra, 1881

Wiet glânzget dyn lea yn ’t moanneljochtfan sulver is dyn hier yn lange stringen,dyn nachtflúster is in Panta Rhei foarwatst oerdei sjoen en heard hast.Hoe’t it kloetsjen fan in fiskermanjachterich feroare yn plesierfarenlitsto weisinke yn dyn kalme stream.Oer de teloargong fan in pleats engeandewei in bloei fan nije huzenswijt heimlik dyn âlde hert.Noch altyd driuwt dyn slommehjir sêft oan rûzjend grien foarby,joust my dyn krêft en graasjeas in wynharpe dy dûnsje lit.

Marije Roorda

© Foto voorblad: Bauke Folkertsma
Lees meerReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Plaatselijk Belang Broek)