Kategory

Stânbyld: de Muontsen. Trije stilearre muontsen fan ’corten’stiel
© Wytske Heida

De muontsen fan it kleaster Thabor by Turns en it Oldekleaster ( Bloemkamp) by Hartwerd hawwe in bydrage levere ta de oanlis fan de diken yn de âlde Middelsee. Dizze diken binne noch altyd d&

Monumint “de Hoanne”
© A. Bruin

Minsken dy’t op ‘e fyts of mei de auto fan Ysbrechtum nei Nijlân ta ride, komme lâns in opfallend monumint. In monumint wêrfan it net foar eltsenien daliks dúdl

Wout Zijlstra
© Johan Vogelzang

Wout Zijlstra wurdt berne op 4 Augustus 1964 yn Wolsum. Hy is it jongste bern fan Watte Zijlstra, soan fan slachter Hantsje Zijlstra en Minke Zijlstra út Wolsum en Idske Posthuma, de dochter

Oanlis Folsgeasterleane
© Wymbritseradiel

Fanút Folsgeare rûn in iuwenâld rinpaad fia Bons nei de Himdyk wêrfan’t it earste stik dat by it doarp hearde oant krekt foarby Carpe Diem, yn 1511 de Kerkwech neamd

De Tsjaerdfeart, de tekst beskriuwt de situaasje om 1900 hinne
© Canoncommissie Folsgare

De Tsjaerdfeart, dy’ t ek wol Tsjaerddyksterfeart neamd wurdt, begjint yn it Morrawieltsje krekt ûnder Fiifhûs en komt dan yn ‘t Hert út. ‘t Hert bestiet yn dy

De terp Strûpenkeal
©

Oan in dearinnend kuierpaad, ferskûle efter it doarp Folsgeare oan de Ald Rien ( ek wol Grote Rijn ) leit in goed 3 meter hege terp. Hjir stie oant 1973 in ymposante pleats, dy’t

De Garastrjitte
© Dorpsbelang Folsgeare

Oanlis Garastrjitte
 
As it  Ekersein ein tachtiger jierren fan de foarige iuw folboud is, wurdt der in perseel oan&

Gerben Willem Abma
© Niels Westra

Gerben Willem Abma is op 12 july 1942 berne yn Folsgeare. Hy is de jongste út in húshâlding fan tsien bern. Syn heit wie in boer dy’t teologyske boeken lies en de Bibel le

Tsjaerddyk, Tsjerkehûs súd
© DB Folsgeare

Yn 1859 wurdt troch de tsjerkfâdij de bou fan it nije tsjerkehûs oan de Tsjaerddyk opdroegen oan timmerman Pieter Willems Twijnstra út it doarp. It hûs komt tusken de winke

Tsjaerddyk, tsjerkehûs noard
© dbfolsgeare

De Tsjaerddyk begjin 1900, sjoen yn’e rjochting fan Nijlân. It hûs oan de rjochterkant is it tsjerkehûs, dêr tsjinoer is de winkel fan Anne Sjirks Cnossen ( no nû

De winkelman op Tsjaerddyk 36
© bd folsgare

Op’e sydkant fan‘e gevel, boppe it winkelrút, hingje twa boerden dêr’t reklame op makke wurdt foar “Van Nelle Koffie en Thee” Dêr ûnder steane

Tsjaerddyk 32
© dbfolsgeare

Tsjaerddyk 32 is it hûs mei it foartúntsje ( 1920)

Pietje Hilbrands Boschma wennet fanôf har berte yn 1833 yn Folsgeare mar ferhuzet yn 1872 nei Easthim. Se fielt har d&e

Carpe Diem - Folsgeasterleane 4
© DB Folsgeare

Eartiids stiene der yn it gebiet oan’e eastkant fan Folsgeare oant Snits in soad pleatsen dy’t troch rinderspaden mei elkoar ferbûn wiene. Om’t dizze rinderspaden in grut pa

Folsgeasterleane 15
© DB Folsgeare

Fanút it doarp komme je, links oanhâldend, oan ‘e ein fan’e Folsgeasterleane by nû 15. De lânreed waard ek wol “Reade leane” neamd. It is in stee d&

Folsgeasterleane 2
© DB Folsgeare

Op 25 desimber 1778 wurdt yn Hidaard Ruurd Freerks berne, it njoggende bern fan Freerk Murks Abma en Gerritje Roelofs. Ruurd Freerks leart ûnder it tasjend each fan syn âldere broers en

Breeuwsma zathe
© Atse Bruin

It is simmer 1696 en op de earste buorkerij oan de Kerckweg (Folsgeasterleane), yn in strieljend sintsje, wapperje twa grutte flaggen as teken dat it feest is. Fettie Hayes Sinnema trout hjoed mei

Earste skoalle fan Folsgeare
© DB Folsgeare

Al iuwen is de skoalle it middelpunt yn it doarp. Yn it tsjerke argyf kinne wy lêze dat yn 1685 in part fan’e pastorije ferboud is ta klasselokaal en dat Douwe Douwes in heale baan as &

Doarpshûs
© wytske heida

Yn Folsgeare is al jierrenlang in diskusje geande om in plak te sykjen wêr’t de doarpsbewenners by elkoar komme kinne. Hjirfoar wurdt yn 1974 in gebou fan’e tsjerkfâdij koch

Twadde skoalle fan Folsgeare
© DB Folsgeare

Mei yngong fan 1 jannewaris 1886 wurdt de iepenbiere skoalle yn Folsgeare troch de gemeente opheft. Dit berjocht komt net as in tongerslach út ‘e kleare loft, want de âlden hawwe

Komelkerij Willem Sjerps Twijnstra ( Tsjaerddyk 26a)
© dbfolsgeare

Yn 1855 is Willem Sjerps Twijnstra 63 jier âld en 25 jier slachter yn Folsgeare. Hy is troud mei Japke Pieters Boomsma en harren bern binne hast allegearre it âlderlik hûs ú

Folsgeare 1940-1945
© dbfolsgeare

De Twadde Wrâldoarloch is yn Folsgeare relatyf rêstich ferrûn. De oarlochsjierren ha lykwols wol deeglik harren spoaren efter litten, al is der net in soad oer bekend. Yn dit fins

Tsjaerddyk 26
© DB Folsgeare

Smid Hein Heinsius en syn frou Durkje Boersma ha it plan opfette om foar harren dochter Sytske en dbfolsgeare_15878592004219797.jpg harren skoansoan Feike Damstra (zoon van Klaas Damstra en Klaaske

Tsjaerddyk 27
© Tsjaerddyk 27

Yn de tiid dat de súdkant fan’e kwelder ( Nieuwlander polder) foarme waard, waard der troch de Middelsee in brede stripe klaai ôfsetten. De Tsjerdyk, no Tsjaerddyk, waard oanlein

Gerben Abma
© Tresoar Haye Bijlstra

Gerben Abma is berne op 29-03-1932 yn Folsgeare dêr't syn heit boer wie. Op dizze buorkerij oan'e Folsgeasterleane ha dan al generaasjes lang Abma’s buorke.