Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Kategoryen

Weropbou & Kâlde Oarloch (1946-2000)

Ferneamdens

© Niels Westra

Gerben Willem Abma

Gerben Willem Abma is op 12 july 1942 berne yn Folsgeare. Hy is de jongste út in húshâlding fan tsien bern. Syn heit wie in boer dy’t teologyske boeken lies en de Bibel letterlik naam. Se wennen

...

Lês mear

Nije tiid (1600-1800)

Ferneamdens

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

...

Lês mear

Nije tiid (1600-1800)

Ferneamdens

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

...

Lês mear

Begjin fan de tweintichste ieu (1900-1918)

Ferneamdens

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

...

Lês mear

19e ieu (1800-1900)

Ferneamdens

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

...

Lês mear

Weropbou & Kâlde Oarloch (1946-2000)

Ferneamdens

© Tresoar Haye Bijlstra

Gerben Abma

Gerben Abma is berne op 29-03-1932 yn Folsgeare dêr't syn heit boer wie. Op dizze buorkerij oan'e Folsgeasterleane ha dan al generaasjes lang Abma’s buorke.

dbfolsgeare_159045120

...

Lês mear