Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- of Stadsfiguur

© Detail van lijkstatie stadhouder Ernst Casimir uit 1633

Schelte van Aysma overleden

Schelte van Aysma woonde te Schettens op Osinga State. Dit kasteel was in zijn bezit gekomen door zijn huwelijk met Tjemck van Osinga, dochter van de grietman van Wonseradeel. Schelte stamde uit een e

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- of Stadsfiguur

© Foto van A.A. Buwalda

Helm van Schelte van Aysma ’ontdekt’

Eeuwenlang hing er een helm en rapier (deel van een degen) in de kerk van Schettens. Pas in 2016 werd de helm ’ontdekt’ door Jeroen Punt, die de helm kon toewijzen aan kolonel Schelte van Aysma.

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- of Stadsfiguur

© roelie anema

Klaas Kunst

In Ieslumbuorren, een buurtschap tussen Franeker en Achlum, woonde een boer, Klaas Gerritsen Wiersma of Wieringa, die over bovenaardse machten leek te beschikken en daarom bekend stond als Klaas Kunst

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Dorps- of Stadsfiguur

© J. Tanja

De gezusters Tanja

In 1906 was Age Tanja, oud 50 jaar, lichamelijk niet langer geschikt voor het zware boerenwerk dat ...

Lees meer

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Dorps- of Stadsfiguur

© Mevrouw Kooistra-Wijma, Garyp

Freerk Wijma

In Sumar staat sinds 1996 een bijzonder herdenkingsmonument (zie venster ‘De Molkbus’).
Een naam die onlosmakelijk met "De Molkbus" is verbonden, is die van Freerk Wijma. Deze Sumarder boer do

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- of Stadsfiguur

© ds. G.A. Wumkes, Het Friese Reveil

Dominee Felix voorman van het Friese Reveil

Ds. Jan Wouter Felix (1824-1904) was Hervormd predikant te Schettens-Longerhouw van 1848-1851. Hij woonde in de pastorie, welke in Longerhouw stond. Ds. Felix is bekend geworden als voorman van het zo

...

Lees meer

Interbellum (1918-1940)

Dorps- of Stadsfiguur

© Geart Cuperus

De Pontenier

Zoals in ieder dorp zijn er ook in Oosternijkerk bijnamen (geweest). Soms had dat te maken met een beroep, zoals bij Piet ‘Bakker’, of met een bepaalde eigenschap, zoals bij het zware stemgeluid v

...

Lees meer