Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Kerk & Religie

© It âlders erf

Jacobikerk

De eerste, aan het eind van de 15e eeuw afgebrande kerk, was een kerk van tufsteen. Al in de 12e eeuw wordt de kerk genoemd. De huidige laatgotische Jacobikerk dateert uit begin 1500 en is gebouwd op

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Kerk & Religie

© Tekening van J. Stellingwerf uit 1722

Oude zadeldaktoren afgebroken

De oude bouwvallige, middeleeuwse zadeldaktoren wordt in 1816 afgebroken, nadat de ingezetenen hierover hadden vergaderd. Door de lastige financiële situatie na de langdurige bezetting door de Franse

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Kerk & Religie

© Foto van A.A. Buwalda

Huidige Protestantse (Hervormde) kerk gebouwd

In 1865 werd de oude middeleeuwse kerk afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe kerk. Alleen de fundering bleef behouden, wat te zien is aan de grote kloostermoppen die net boven het maaiveld uit

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Kerk & Religie

© Foto van A.A. Buwalda

Nieuwbouw toren Hervormde kerk

De huidige kerktoren werd in 1877 gebouwd, welke de ’tijdelijke’ dakruiter verving. Nu lijkt het wel alsof deze toren altijd zo bij de kerk heeft gestaan, toch stond het kerkgebouw er al 12 jaar

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Kerk & Religie

©

Doleantie in Schettens

De Gereformeerde Kerk te Schettens-Longerhouw werd opgericht als gevolg van de Doleantie. Deze kerkscheuring heeft meer dan 100 jaar geduurd, pas in 1996 werden beide richtingen, Hervormd en Gereform

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Kerk & Religie

© Foto van A.A. Buwalda

Orgel in kerk

Het huidige orgel werd in 1891 geleverd in de Hervormde kerk, gebouwd door de firma Van Oeckelen. Dit was het eerste orgel in de Schettenser kerk en het is terecht een monument. Voordat er een orgel

...

Lees meer

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Kerk & Religie

© Foto van A.A. Buwalda

Nieuwe klok

De tijdens de Tweede  Wereldoorlog door de Duitsers geroofde klok, kwam helaas niet terug. Daarom werd er na de bevrijding al gauw een nieuwe klok besteld bij de firma Van Bergen.

...

Lees meer

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Kerk & Religie

© Majella Fotografie

Overnachtingen in kerk

De kerk is in 2017 geschikt gemaakt voor zogenaamde ’kerkovernachtingen’. In de toren is een slaapkamer gerealiseerd, in de consistorie een keukentje en in de voorkerk een heuse badkamer. Het is

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Kerk & Religie

© eigen collectie

Kerk

In deze tijdsperiode werd de huidige bakstenen kerk van Westergeest gebouwd vanuit de St. Bonifatiusabdij te Dokkum.
Kruiskerk De Benedictijner monniken uit Dokkum hebben voor de kerkbo

...

Lees meer

Renaissance (1500-1600)

Kerk & Religie

© Foestrum

Protestants en Rooms Katholiek

In dit tijdsbestek schudde de samenleving middeleeuwse culturele vormen van zich af. Dat was ook te merken in ons dorp. De Rooms Katholieke kerk stond op haar fundamenten te schudden en Protestanten

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Kerk & Religie

© Ale Dijkstra, Sumar

Dorpskerk

Een van de meest beeldbepalende gebouwen van Sumar is de dorpskerk. De van oorsprong Hervormde kerk is gebouwd in 1769. De inwijding heeft plaats gevonden op 12 november 1769. Daarvoor stond er op dez

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Kerk & Religie

© Roelie Anema

1892 Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk Achlum

"O God! Wij gedenken uwer weldadigheid in het midden Uws tempels. Psalm 48: 10 "        (Boven de kerkdeur de gebeitelde gevelsteen met deze tekst ).Letterlijke tekst uit de notule

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Kerk & Religie

© Jacobus J. Stellingwerf

Kerk van Longerhouw gebouwd

Omstreeks 1250 is de oude kerk van Longerhouw gebouwd. Vooral bij de toren is nog goed te zien dat deze van kloostermoppen is gebouwd. Er is gelukkig een afbeelding uit 1722 bewaard gebleven, waarop d

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Kerk & Religie

© Roelie Anema

Van 1 kerk naar 3 en terug naar 1

In 1903 waren er in Achlum drie kerkgemeenschappen: de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en het gebouw van de Vrijzinnig Hervormden, wat "het Lokaal" werd genoemd.  Op 18 november 1

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Kerk & Religie

© Jacobus Stellingwerf, 1720 (Tresoar)

Klokkenroof

De Nederlandstalige tekst volg binnenkort.

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Kerk & Religie

© R.Tolsma

De torenklok

Met gebalde vuisten staat president-kerkvoogd Gerrit Gardenier naar de brutale schending van "zijn" Hervormde kerk te kijken: werklieden halen op last van de Duitsers de klok uit de toren.

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Kerk & Religie

© Dauvellier

Sint Piterkerk

Deze van oorsprong katholieke kerk is gebouwd in de eerste helft van de 12de eeuw en gewijd aan de apostel Petrus.
De kerk is één van de oudste, maar ook één van de grootste dorpskerken va

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Kerk & Religie

© onbekend

Het Karmelieter klooster van Woudsend

Door de toenemende bevolkingsgroei werden in de vroege Middeleeuwen vanuit het Noorden de Zuidelijker gelegen veengebieden ontgonnen voor landbouw. Zo ontstonden rond 1100 de dorpen Ypecolsga en Ind

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Kerk & Religie

© Archief Reinder Tolsma

Gereformeerde pastorie

 Er zijn in Oosternijkerk drie gereformeerde pastorieën geweest. De eerste was het in 1853 gebouwde doktershuis van Gerard Jan Wilhelm van den Berg. Hij liet dat huis bouwen aan het Lykpaad, h

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Kerk & Religie

© Reinder Tolsma

Matglas

Dikke vrienden waren het, Anne Abrahams Blom en Durk Andries’ Zwart. Allebei ook boer, Blom op een boerderij uit 1750 net buiten het dorp aan de Langgrousterwei en Zwart op de grote boerderij aan de

...

Lees meer