Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Dorpsbelang Folsgeare

Dorpsbelang Folsgeare

Coördineert de dorpscanon van het dorp Folsgeare. De mannen die in eerste instantie samen met Wytske Heida van dorpsbelang voor de dorpencanon in Folsgare de kar gaan trekken, zijn Siep van de Velde en Atse Bruin.

Siep is geboren en getogen in Folsgeare, Atse woont vanaf 1981 in het dorp en voelt zich op en top Folsgearster. De hoop is, dat gaandeweg het project steeds meer mensen enthousiast zullen worden en ook mee gaan helpen.

De interesse van Siep voor de historie is begonnen, toen zijn oudste broer bezig was met het graven in de bodem rondom hun boerderij. Deze stond op de oude terp “Strûpenkeal”. Als klein jongetje vond hij het prachtig om te zien wat er allemaal in de bodem gevonden werd. Het heeft Siep geïnspireerd om in de loop van de jaren in allerlei boeken en naslagwerken te gaan zoeken naar meer informatie. Vooral het vinden en analyseren van bodemschatten heeft zijn interesse. Van het één kwam het ander. Hij heeft een aantal lezingen bijgewoond over “Terpen en Wierden” van de RUG en volgt nu een serie bijeenkomsten van het “Nationaal Landschapspark SWF” in Oudemirdum.

Atse heeft zich na zijn pensionering helemaal gericht op de historie van Folsgare. Het zoeken naar informatie, het verzamelen van materiaal, het is uitgegroeid tot een hobby van formaat. Hij raadpleegt daarvoor diverse naslagwerken, maar ook via de computer probeert hij van alles te vinden. Samen met Siep gaat hij naar de bijeenkomsten van het “Nationaal Landschapspark”.

Met regelmaat publiceert Atse artikelen over Folsgare in Kontakt, het nieuwsblad voor Folsgeare, Easthim, Abbegea en Nijesyl.

De artikelen van Atse worden door Wytske Heida bewerkt en soms gecombineerd. Daarnaast stelt ze zelf teksten op. Ze maakt met regelmaat aanvullende foto's.

Atse en Siep in het bufferzone gebied
Op de foto: Atse en Siep in het gebied waar Siep geboren is. Een gebied dat in de plannen voor de uitbreiding van de industrie bij Sneek, bufferzone genoemd wordt. Het is de bedoeling dat dit gebied wordt getransformeerd in "Landschapspark Folsgeare"

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: wytskeheida@ziggo.nl

Tekst: © Dorpsbelang Folsgeare • Foto: © dorpsbelang Folsgeare