Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Pleatslik Belang Bitgummole

Pleatslik Belang Bitgummole

Coordineert de dorpscanon van het dorp Beetgumermolen. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: bitgummole@gmail.com

Tekst: © Pleatslik Belang Bitgummole • Foto: ©