Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Vlag & Wapen

© J. Terluin

Wapen en vlag

In 2016 heeft Jelle C. Terluin van de “Fryske Rie foar Heraldyk” een vlag en wapen voor Achlum ontworpen. Deze ontwerpen zijn voorgelegd aan de inwoners van Achlum en zij hebben ze van commentaar

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Volkslied

© roelie anema

Volkslied van Achlum

Het volkslied van Achlum is geschreven door de schoolmeester L.Th. Jonkman. Hij heet het met de schoolkinderen ingestudeerd, die het op hun beurt weer thuis gingen zingen. Op die manier werd het volks

...

Lees meer

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Overlevering

© roelie anema

Oorlog onderdrukking en verzet in een dorp

Oorlog, onderdrukking en verzet in Achlum 1940-1945

Gerrit van der Pol, een Achlumer, was 18 jaar toen de oorlog begon. In 1992 heeft hij o.a. herinneringen aan de oorlog en de bezetting

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- of Stadsfiguur

© roelie anema

Klaas Kunst

In Ieslumbuorren, een buurtschap tussen Franeker en Achlum, woonde een boer, Klaas Gerritsen Wiersma of Wieringa, die over bovenaardse machten leek te beschikken en daarom bekend stond als Klaas Kunst

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Verkeer

© Verzameling van Ruud Hendriks

De stoomtram rijdt door Achlum (1902-1939)

De Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) was tussen 1880 en 1956 verantwoordelijk voor het aanleggen, exploiteren en onderhouden van de tramlijnen die in Friesland hebben gelegen.De eerste stoomtra

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Cultuur

© roelie anema

Dorpshuis de Singel

In 1862 werd in Achlum aan de Voorstraat (nu Dorpsstraat) een dorpscafé gebouwd. Het kapitale dorpscafé verrijkte het dorpsaanzien destijds behoorlijk. Het café heeft in de loop der tijden ver

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Tragische gebeurtenis

© Thea Zuurbier

Brand boerderij familie IJntema

12 juli 1968 ‘s Nachts gaat de telefoon. Ik ga naar beneden: wie belt er nu ’s nachts? Buurman Douwe! "Brand!! Brand"!! roept hij door de telefoon. "Brand?" vraag ik. "Waar? Bi

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Dorps- of Stadsfiguur

© J. Tanja

De gezusters Tanja

In 1906 was Age Tanja, oud 50 jaar, lichamelijk niet langer geschikt voor het zware boerenwerk dat ...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Kerk & Religie

© Roelie Anema

1892 Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk Achlum

"O God! Wij gedenken uwer weldadigheid in het midden Uws tempels. Psalm 48: 10 "        (Boven de kerkdeur de gebeitelde gevelsteen met deze tekst ).Letterlijke tekst uit de notule

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Kerk & Religie

© Roelie Anema

Van 1 kerk naar 3 en terug naar 1

In 1903 waren er in Achlum drie kerkgemeenschappen: de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en het gebouw van de Vrijzinnig Hervormden, wat "het Lokaal" werd genoemd.  Op 18 november 1

...

Lees meer