Dorpscanon van Broek

Gedicht over de Broekstervaart
© Bauke Folkertsma

Twee gedichten over de Broekstervaart, van resp. Pieter Jelles Troelstra en Marije Roorda.

Broeksterfeart, wat bist dochs moai,
As’t dêr leist yn sêfte slomme,
Fan dat rûzjend grien

IJsclub Súdwide
© J.vd Vaart

Broek heeft een ijsclub die legendarisch is geweest vanwege het vaak als eerste organiseren van kortebaanwedstrijden.

Klokkenroof
© Jacobus Stellingwerf, 1720 (Tresoar)

De Nederlandstalige tekst volg binnenkort.

Kopziekte
© familie Hoekstra

Nederlandstalige tekst volgt. 

Melkboot
© ansichtkaart eigen verzameling

De economische basis van Broek was eertijds de melkveehouderij. Het aantal bedrijven in het dorp bedroeg zo’n 30. Het merendeel bestond uit  "komelkerijen". Kleine bedrijfjes met een paar koeie

Melkboot Broek, levensader der economie
© oude ansichtkaart uit eigen verzameling

Voor de ruilverkaveling was Broek een levendig dorp met veel activiteiten op de Broekstervaart. Eén van de meest frequente activiteiten was de melkvaart. Dankzij die melkvaart en de economische betek

Ontstaan van Broek als veenontginning
© Zelf getekend door J.vd Vaart

Broek mag zich een bijzonder dorp noemen. Een vaar(t)-dorp. In de vorm is nog de structuur te herkennen van de middeleeuwse ontginning. 

Het dorpsgebied is een combinatie van een bebo

Spaanse Boeven gevangen onder de kerktoren
©

In de begin periode van de 80-jarige oorlog zwierven er groepen Spanjaarden rond in het noorden. Vanuit Steenwijk trokken ze ook Friesland in en op een keer bereikten ze ook ons dorp. Er was op gereke