Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Landschap & Geologie

© Wytske Heida

Mieddyk

De dijk is aangelegd rond de 12e eeuw en liep vanaf Folsgare naar Vijfhuis, waar de dijk weer aansloot op de oude Middelzeedijk. Het laatste deel van de dijk is verdwenen, maar tot Oosterburen is de d

...

Lees meer

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Gebeurtenis

© A. Bruin

Monument “de Hoanne”

Mensen die op de fiets of met de auto van Ysbrechtum naar Nylân rijden, passeren een opvallend monument. Een monument waarbij voor iedereen niet direct duidelijk zal zijn wat betekenis en oorsprong i

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Gebruik & Traditie

© Canoncommissie Folsgare

De Tjaardvaart, de tekst beschrijft de situatie rond 1900

De Tjaardvaart,die ook wel Tjaarddijkstervaartwordt genoemd, begint in het Morrawieltje net onder Vijfhuis en komt dan in ’t Hart uit. ’t Hart bestaat in die tijd uit drie boerderijen en twee huiz

...

Lees meer

Grieken & Romeinen (3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.)

Landschap & Geologie

© Pleatselik belang Folsgeare

De terp Strûpenkeal

De terp Strûpenkeal

Aan een doodlopend voetpad, verscholen achter het dorp Folsgare aan de Ald Rien, Oude Rijn (ook wel Groote Rijn genoemd) ligt een ruim 3 meter hoge

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Landschap & Geologie

© Dorpsbelang Folsgeare

Garastrjitte

Aanleg Garastrjitte

Als het Ekersein eind tachtiger jaren van de vorige eeuw is volgebouwd, wordt er een perceel aan de zuidzijde van Folsgare aangewez

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Beroemdheid

© Niels Westra

Gerben Willem Abma

Gerben Willem Abma is op 12 july 1942 geboren in Folsgare. Hij is de jongste uit een gezin van tien kinderen. Zijn vader was een boer die theologische boeken las en de Bijbel letterlijk nam. Ze woonde

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© DB Folsgeare

Tsjaerddyk, Kerkhuis zuid

In 1859 wordt door de kerkvoogdij de bouw van het nieuwe kerkhuis aan de Tsjaerddyk opgedragen aan timmerman Pieter Willems Twijnstra uit het dorp. Het huis komt tussen de winkels van Epeus Couperus

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© dbfolsgeare

Tsjaerddyk, kerkhuis noord

De Tsjaerddyk begin 1900, gezien richting Nijland. Het huis aan de rechterkant is het kerkhuis, ertegenover is de winkel van Anne Sjirks Cnossen ( nu nummer 36) De vrouwen en kinderen staan voor het

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© bd folsgare

De kruidenier op Tsjaerddyk 36

Op de zijkant van de gevel, boven het winkelraam, hangen twee borden waarop reclame wordt gemaakt voor “Van Nelle Koffie en Thee”. Eronder staan Anne Sjirks en zijn zoontje Sjirk Annes. Bovenstaa

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© dbfolsgeare

Tsjaerddyk 32

Tsjaerddyk 32 is het huis met het voortuintje ( 1920)

Pietje Hilbrands Boschma woont vanaf haar geboorte in 1833 in Folsgare maar verhuist in 1872 naar Oosthem. Ze

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Monumentaal gebouw

© DB Folsgeare

Carpe Diem - Folsgeasterleane 4

Vroeger stonden er in het gebied ten oosten van Folsgare tot aan Sneek veel boerderijen die door voetpaden met elkaar verbonden waren. Omdat deze voetpaden een groot gedeelte van het jaar onbegaanbaar

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© DB Folsgeare

Folsgeasterleane 15

Vanuit het dorp kom je, links aan houdend, aan het eind van de Folsgeasterleane bij no15. De landweg werd ook wel “Reade leane” genoemd. Het is een plek waar een oude gracht, omzoomd door bomen, a

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© DB Folsgeare

Folsgeasterleane 2

Op 25 december 1778 wordt in Hidaard Ruurd Freerks geboren, het negende kind van Freerk Murks Abma en Gerritje Roelofs. Ruurd Freerks leert onder het toeziend oog van zijn oudere broers en zussen het

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Dorps- en Stedenbouw

© Wymbritseradiel

Aanleg Folsgeasterleane

Vanuit Folsgare liep een eeuwenoud voetpad via Bons naar de Hemdyk waarvan het eerste stuk dat bij het dorp hoorde tot net voorbij Carpe Diem, in 1511 de Kerkwech wordt genoemd. Aan de Kerkwech stond

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- en Stedenbouw

© Atse Bruin

Breeuwsma zathe

Het is zomer 1696 en op de eerste boerderij aan de Kerckweg (Folsgeasterleane), onder een stralend zonnetje, wapperen twee grote vlaggen ten teken dat het feest is. Fettie Hayes Sinnema trouwt vandaa

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© DB Folsgeare

Eerste school van Folsgare

Al eeuwen is de school het middelpunt in het dorp. In het kerkarchief kunnen we lezen dat in 1685 een gedeelte van de pastorie is verbouwd tot klaslokaal en dat Douwe Douwes een parttime baan als onde

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Recreatie

© wytske heida

Dorpshuis

In Folsgare is al jarenlang een discussie gaande om een plek te zoeken waar de dorpsbewoners bij elkaar kunnen komen. Hiervoor wordt in 1974 een gebouw van de kerkvoogdij gekocht. Het pand stamt uit 1

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© DB Folsgeare

Tweede schoolgebouw van Folsgare

Per 1 januari 1886 wordt de openbare school in Folsgare door de gemeente opgeheven. Dit bericht komt niet als donderslag bij heldere hemel, want de ouders hebben aangegeven dat ze christelijk onderwij

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Veeteelt

© dbfolsgeare

Koemelkerij Willem Sjerps Twijnstra ( Tsjaerddyk 26a)

In 1855 is Willem Sjerps Twijnstra 63 jaar oud en 25 jaar slager in Folsgare. Hij is getrouwd met Japke Pieters Boomsma en hun kinderen hebben bijna allemaal het ouderlijk huis verlaten. Het wordt tij

...

Lees meer

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Tragische gebeurtenis

© dbfolsgeare

Folsgare 1940-1945

De Tweede Wereldoorlog is in Folsgeare relatief rustig verlopen. De oorlogsjaren hebben echter wel degelijk hun sporen achtergelaten, al is er niet veel over bekend. In dit venster zijn diverse wet

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Dorps- en Stedenbouw

© DB Folsgeare

Tsjaerddyk 26

Smid Hein Heinsius en zijn vrouw Durkje Boersma hebben het plan opgevat om voor hun dochter dbfolsgeare_15878592004219797.jpg Sytske en hun schoonzoon Feike Damstra (zoon van Klaas Damstra en Klaas

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© Tsjaerddyk 27

Tsjaerddyk 27

Tijdens de vorming van de zuidzijde van de kwelder (Nieuwlander polder) werd er door de Middelzee een brede strook klei afgezet.. De Tsjerdyk, nu Tsjaerddyk, werd aangelegd tussen 1000-1200 als grens

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Beroemdheid

© Tresoar Haye Bijlstra

Gerben Abma

Gerben Abma is geboren op 29-03-1932 in Folsgeare waar zijn vader boer was. Op deze boerderij aan de Folsgeasterleaene hebben dan al generaties lang Abma’s geboerd.

dbfolsgeare_159045120018

...

Lees meer