Dorpshuis

In Folsgare is al jarenlang een discussie gaande om een plek te zoeken waar de dorpsbewoners bij elkaar kunnen komen. Hiervoor wordt in 1974 een gebouw van de kerkvoogdij gekocht. Het pand stamt uit 1843 en heeft jarenlang dienst gedaan als school en onderwijzerswoning. Het gebouw is ook nog een aantal jaren als kleuterschool in gebruik geweest. De kerkvoogdij verkoopt het gebouw onder drie voorwaarden: - Koopsom is 5000 gulden - Het gebruik als dorpshuis moest rustig en vredig zijn - De kerkvoogdij moet toestemming geven bij elke verandering.


Onder leiding van Johan van der Wal, de toenmalige voorzitter van de "Werkcommissie Dorpshuis Folsgare", wordt het pand met medewerking van vele vrijwilligers omgetoverd tot dorpshuis. Voor de naam van het dorpshuis werd een prijsvraag uitgeschreven welke werd gewonnen door Mevr. Cnossen-Piersma. De naam werd “Yn ‘e Lijte “de verklaring hiervoor was dat men binnen kon zitten “Yn ‘e Lijte”, en het pand staat “Yn ‘e Lijte” van de kerk met zijn zadeldaktoren. De opening wordt verricht door de toenmalige burgemeester Bendiks Walter Cazemier van Wymbritseradiel.

Opening van het eerste dorpshuis door burgemeester B.W. Cazemier van Wymbritseradiel.Het meisje op de foto is Sietske Wiersma

Het dorpshuis blijkt te voorzien in een behoefte en functioneert goed.

Op de foto met de biljarters staan van links naar rechts : Jan Twijnstra, Ulbe Bonnema ( aan de bar ), Wybren Sweering en Wieger Boonstra ( voorzitter)

De biljartclub “Yn’e Lijte” is in 1974 opgericht door Twijnstra,Sweering en Boonstra.

Het schoolbestuur van links naar rechts: Thomas Posthuma, Ate Speerstra, Geert Kroes, Yke Boschma

In 1974 had het dorp zo’n 190 inwoners. Door de nieuwbouw die daarna op gang kwam, had het dorp in 1985 al een 350 inwoners wat bijna een verdubbeling is. Het is dus geen wonder dat het bestaande pand als dorpshuis te klein was geworden. Een activiteit zoals toneel kon niet van de grond komen wegens ruimte gebrek. Intussen was er in 1981 met veel "eigen inzet" een nieuw sportveld aangelegd. Het oude sportveld was opgeofferd aan de nieuwbouw waar Ekersein is gebouwd. Het kaatsen en voetballen werd intensiever, echter de kleed- en toiletruimten voldeden niet meer aan de eisen. Het bestuur van de "Stichting Dorpshuis Folsgare" kwam tot de conclusie dat een nieuw dorpshuis in combinatie met kleedgelegenheid en doucheruimte voor de buitensport mogelijk was bij het sportveld.

Het bestuur ging in overleg. Samen met de gemeente Wymbritseradiel en de "Stichting Samenwerking van Dorpshuizen" in Friesland kwam de oplossing: het bouwen van een nieuw dorpshuis. In juli 1988 werd de eerste steen gelegd door dhr. J van der Wal, toen voorzitter van het dorpsbelang

Met de hulp van vele vrijwilligers kon het nieuwe dorpshuis "Yn 'e Lijte" feestelijk in gebruik worden genomen.

Na een grondige renovatie in 2002 is het dorpshuis weer klaar voor de toekomst. De heropening was dan ook een feestelijke gebeurtenis.

De tweede opening werd verricht door Wout Zijlstra met de kinderen van het dorp.

Het dorpshuis wordt voor velerlei activiteiten gebruikt, o.a. biljarten, toneel (ook jeugdtoneel), klaverjassen, vergaderen en (familie) feesten. In 2019 is het gebouw voorzien van een aantal duurzame aanpassingen, zoals zonnepanelen en is helemaal opgeknapt.

Tekst: Atse Bruin

Bewerking: Wytske Heida

Foto's: Atse Bruin, Wytske Heida

Zie voor meer informatie:

Venster 7 Dorpshuis.pdf


© Tekst: wytskeheida2547
© Foto voorblad: wytske heida

Opmerkingenvenster

Dorpshuis