Deel:


Sportterrainen fan Ouwe-Syl

’t Sportterrainen Ouwe-Syl 1909-2019 (Foorlopig ok in `t Bildts)

In ’t jubileumboek fan de kaatsklup de Kolk (2009) skreef ik over ’t gebied achter `t kefee ’t Graauwe Paard, de Kolk. Froeger waar dut ’n diep water der’t seeskippen ôfmere konnen. Op ’t Sportterrain fan Ouwe-Syl, “de Kolk” worde kaatst fan 1909 ant 1959 en het feerder ok ’n rike geskidenis. Deuze begint bij de seegeul, de Ouwe Rijd, die’t ’t eerst te sien is op ‘n kaartrekonstruksy fan 1250  (Peter Vos). Dut waar dus feer foor 1505 doe’t  de seumerdyk, Monnikendijk ferhoogd worde en de naam Ouwe-Dyk kreeg. 

Jim kinne in de dorpskanons “Bedrivighyd op ‘e Syl 1 en 2 leze hoe’t Ouwe-Syl hur ontwikkeld het, deur de eeuwen hine.

Afb. 1 Binnen de swarte rechthoek, ’t latere sportfeld (groen) fan Kv. De Kolk,        binnen de “Kolk” (geel). Meander Oude Rijd (donkerblau) en kanaal Kaaifaart (Lichtblau) 

Afb. 2 Detai fan ’t froegere sportterrain projekteerd in de sitewasy fan nou(Google Earth)

Na ’t wegfâlen fan de open ferbining fia de Kaaifaart naar de Waddensee in 1655 worde de haven dimpt en as graide inricht en brúkt. In weze worde doe de basis laid foor ’t sportterrain “de Kolk” 

 Afb. 3 ’t Latere sportterrain nag part fan perseel B331 (17310 are) met de weuning fan Cornelis Jacobs Stienstra. Linksonder in dut perseel met kadastraal nummer B332

In de annalen fan ’t kadaster fan 1832 komme wy ene Cornelis Jacobs Stienstra teugen as “Vetweider en Quardenier” die’t der bij “de Kolk weunt en de graide in besit het. In 1926 is ’t in syn geheel in aigendom bij de Gemeente ’t Bildt en worde ’t doe al in 1920 (raadsbeslút 13 april 1920) as poer geskikt foor útbraiding beboude kom sien. Al gau derna worre in ’n útbraidingsplan foor de kom fan ouwe-Syl, perselen anwezen met bestimming tot bouterrain. De eerste 7 húzzen worre der al in 1927 boud . 

In 1909 wort de kaatsferening kv. De Kolk oprichten en d’r wort dan kaatst op dut prachtige smúkke groene plakky wer’t ’t hart fan ‘e Syl klopte.

Want de Sylstermet wort der later ok houwen en de handbâlklup SGK krijt der hur thúshaven in 1947. Erelid Oege Dijkstra skriift in 1984 nag: “Toen we dan ook in 1909 de beschikking kregen over de Kolk, was het eerste werk het vullen van de greppels met klei” Al gau worde “de Conditien fan de ferhuring van het kaatsterrein groot ongefeer 0,5 ha. opsteld. Derin ston befoorbeeld: “Alle soorten vee mogen erop, behalve geiten en varkens. Kwaadaardig vee moet op eerste aanwijzing van het bestuur worden verwijderd.. Zaterdagmiddag moet het terrein van de uitwerpselen der dieren worden gereinigd.”

Afb. 4 Elk jaar worde per opbod ’t feld ferpachten

Afb. 5   De Kolk 1952

Afb. 6 Kaatspertij 1930 op ‘e Kolk, rechts foorin Teije vd Rol.

In ‘e gemeenteraad op 13 febrewary 1958 wort ’n beslút nommen , wat ’t begin fan ’t eand fan ’t sportfeld “de Kolk “ worre sil. De graide, Sectie nummer B986 de kolk Oudebildtzijl wort niet feerder ferhuurd en de gemeente kin ‘r  “te alle tijde over beschikken en zonder recht op schadevergoeding of iets dergelijks, voor een periode tot uiterlijk 1 november 1958” 

Op 6 oktober 1958  dient ere-lid Kees Wijmenga fan de kv de Kolk ’t fersoek in bij BenW fan de gemeente ’t Bildt “om uitgifte als bouwterrein van een gedeelte van het sportterrein op “De Kolk” te Oudebildtzijl.”

Kees Wijmenga waar de hait fan Jacoba – Sus – Wijmenga, één fan de pioniers fan ’t frôlys-kaatsen. Sij kaatste fan 1956-1961. Ik hew hur met 1 folle bladsy wiidwaidig anhaald in ’t jubeleumboek kv de kolk 100 jaar, 2009. Bls. 59.

D’r wort besloaten, “de raad voorstellen te besluiten tot uitgifte als bouwterrein van het gehele perceel.” 

16 oktober Beslút de raad “perceelsgedeelten op ’t Bildt te verkopen , hetzij in opstal uit te geven met recht van koop….”  Priis: f 5,50 de kante meter.

Dut wort krekt op 17 nov. 1958 behandeld deur BenW.

Later op 25 november wort dut beslút nag anfuld met huurprizen en tekenings fan “het terrein op “de Kolk”

20 oktober Kaats -en handbalfereniging te Oudebildtzijl sture ’t bestuur an BenW ’n schrijven over de voorgenomen bestemming tot bouwterrein van het tegenwoordige sportterrein “De Kolk” aldaar., Beslissing (BenW agenda): 

27 oktober 1958: Bespreken met de besturen.

31 oktober Brândbrief Handbal – en kaatsferening de Kolk: “… gyn beswaar teugen bouwen op sportterrain, maar in koopkontrakt tussen Roel Wijmenga en gemeente bepaling opnommen dat ‘r niet eerder boud worre mâg, at ‘r ’n ander sportfeld anwezig is…..”

3 novimber 

Deuze brief as Inkommen stik BenW behandeld:  Adres aan den raad , aanhouden.

15 novimber 1958 Advies Bouwanfraag deur Friese Schoonheidscommissie 

Advies aangaande bouwanvraag (indiend 6 oktober 1958) van C. Wijmenga ingekomen bij benW:

17 nov. 1958  Geen bezwaren. Behandeld in de vergadering van BenW 9 maart 1959. No 6. 

17 novimber Antwoord van BenW op brief ferenings 31101958

Terrainen binne kocht bij raadsbeslút 13 april 1920. Poer geskikt foor útbraiding beboude kom. Later uitbreidingsplan foor de kom fan ouwe-Syl, perselen anwezen met bestimming tot bouterrain.

’t Feld wort as te klain beoordeeld foor búttensporten. Korfbalklup mot al naar de Iisbaan. Ernstige pogingen door BenW om groter sportterrein aan te leggen.

Partikuliere weuningbou mot beforderd worre.

Wort besproken in de raad fan 25 nov. 1958, agendapunt no. 13.

25 novimber gemeenteraad.

 ’t Beslút fan 16 oktober 1958 no. 8/337 wort wizigd en in beslút 

No. 13/350 fastlaid. Derin wort de foorwaarde steld, .. “dat door Burgemeester en wethouders aan dit besluit geen uitvoering wordt gegeven, zolang niet zekerheid bestaat omtrent de mogelijkheid van aankoop en inrichting van een ander sportterrein ter plaatse,..”

An deuze foorwaarde is later niet foldeen, de sporters hewwe nag 2 jaar (1959 en 1960) op ‘e iisbaan “omgriemd”, foordat se ’t nije sportterrain brúkke konnen. 

3 dec. 1958 

Brief direkteur gemeente-werken., bouwterrein Oude-Bildtzijl

Belang bou partikuliere weunings,..

22 desimber Ingekomen bij Gemeentewerken,Anfraag boufergunning K. Wijmenga

Datum 20 december 1958

23 desimber Gemeenteraad 

No 8. Aankoop van een perceel grond te Oude Bildtzijl, met bestemming tot sportterrein. 

Netullen Kv de Kolk van jaarferslag op 4 april 1959

….”bespreken kaatsterrein waar nogal wat over gepraat werd” deurhaald is: “tenslotte zijn we op de ijsbaan…” .. maar konden er niet uitkomen en dat door het bestuur zou worden onderzocht.

Jaarverslag Kv de Kolk 1959

 bls 1: “De eerste partij is gehouden op 30 mei voor jongens 14-16 jaar op de ijsbaan” en feerderop: “En zo kwam de kermis partij in zicht het kaatsterrein eerst weer wat in orde gebracht maar de zweef en kramen mankeerden er aan wat wel wat stil was maar crescendo verzorgden de nummers weer uitstekend ,…”

 Afb. 7. Netullenboek kv de Kolk1950-1963.

Hotze Schuil worde hier doe keuning 3 weken later op 25 july en kon de wisselbeker , de Sylster beker foor ’n jaar naar huus metnimme.

Afb.8 1960   Foor ’t best opslager Gerrit Okkinga op ’t noadfeld nou ds                                      Mooijstraat.  

 1961

 Afb. 9 29 july 1961 ’t groatkaatsen op ‘t nij sportterrain. Bls. 131 jub. Boek.

 Afb. 10. Nije sportfeld 1966 bron: dorpsfilm 1966

Meester Klaas Bouma tussen enthousiaste supporters fan de Sylsters korfbâlers DTG (De Túke Gooiers) flnr, Johan de Jong, Hinne vd Meulen, Andries Blauw, Henk Anema, onder Johan vd zee, Piet de Jong, meester Bouma, Sytse Keizer en Anne de Groot.

Afb. 11 Húzzen op de Kolk 1959-1964 

Kad. nr Aigner Boujaar

B1024 Kees Wijmenga 1959

B1025 Bauke Post 1959

B1062 Jacob Piers Ronda 1966

B1063 Klaas de Jong 1966

B1046 Vrij Evangelische Gemeente 1964

B1047 Kruizinga/ Lotterijhuus 1964

’t Huus met kadastraal nummer B1047 is in 2017 wereldberoemd worren as ’t lotterijhuus, dat deur de jubilerende foetbâlklup vv Ouwe-Syl ferlot is foor ’t goeie doel: `t fernijen fan ’t sportfeld op ‘e Syl. Dut huus is op 11 novimber 2017 ferlot, nadat alle 7908 lotten ferkocht waren.

 Afb. 12 De húzzen an de Kolk, links waar froeger ’t sportfeld.

 Afb. 13 Kronyk fan sportterrainen Ouwe-Syl, 2019

 


© Tekst: Sytse Keizer - © Foto voorblad: Sytse Keizer

Sportterrainen fan Ouwe-Syl
©: Sytse Keizer
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 1 Binnen de swarte rechthoek, ’t latere sportfeld (groen) fan Kv. De Kolk, binnen de “kolk” (geel).Meander Oude Rijd (donkerblau) en kanaal Kaaifaart (Lichtblau) (©: )
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 2 Detai fan ’t froegere sportterrain projekteerd in de sitewasy fan nou (Google Earth) (©: )
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 3 ’t later sportterrain nag part fan perseel B331 (17310 are) met de weuning fan Cornelis Jacobs Stienstra. Linksonder in dut perseel met kadastraal nummer B332 (©: )
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 4 Elk jaar worde per opbod ’t feld ferpachten (©: Sytse Keizer)
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 5 De Kolk 1952 (©: Google maps, Sytse Keizer)
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 6 Kaatspertij 1930 op ‘e Kolk, rechts foorin Teije vd Rol. (©: )
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 7 Netullenboek kv de Kolk1950-1963. (©: )
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb.8 1960 Foor ’t best opslager Gerrit Okkinga op ’t noadfeld nou ds Mooijstraat (©: )
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 9 29 july 1961 ’t groatkaatsen op ‘t nij sportterrain. Bls. 131 jub. Boek. (©: )
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 10 Nije sportfeld 1966 bron: dorpsfilm 1966 Meester Klaas Bouma tussen enthousiaste supporters fan de Sylsters korfbâlers DTG (De Túke Gooiers) flnr, Johan de Jong, Hinne vd Meulen, Andries Blauw, Henk Anema, onder Johan vd zee, Piet de Jong, meester Bouma, Sytse Keizer en Anne de Groot. (©: )
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 11 Húzzen op de Kolk 1959-1964 (©: )
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 12 De húzzen an de Kolk, links waar froeger ’t sportfeld. (©: )
Sportterrainen fan Ouwe-Syl
Afb. 13 Kronyk fan sportterrainen Ouwe-Syl, 2019 (©: )

Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Sytse Keizer)