Deel:


Standbeeld: de Monniken. Drie gestileerde monniken van cortenstaal

De muontsen fan it kleaster Thabor by Turns en it Oldekleaster ( Bloemkamp) by Hartwerd hawwe in bydrage levere ta de oanlis fan de diken yn de âlde Middelsee. Dizze diken binne noch altyd dúdlik yn it lânskip oanwêzich. De trije pylders binne symboalysk foar de Jongedyk, de Tsjaerddyk en de Mieddyk. De plaat yn de foarm fan in pompeblêd stelt de stripe lân foar wêrop Folsgeare as terpdoarp ûntsien is.

Untwerp en útfiering: Annet Haring, Oerterp. Yn opdracht fan de Kulturele Ried fan de eardere gemeente Wymbritseradiel 1995.

Locatie

Folsgare

Zie voor meer informatie:

Standbeeld de Monniken, nl
Stânbyld de Muontsen, fr

© Tekst: - © Foto voorblad: Wytske Heida

Standbeeld: de Monniken. Drie gestileerde monniken van cortenstaal
©: Wytske Heida

Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Wytske Heida)