Deel:


Volkslied van Achlum

Het volkslied van Achlum is geschreven door de schoolmeester L.Th. Jonkman. Hij heet het met de schoolkinderen ingestudeerd, die het op hun beurt weer thuis gingen zingen. Op die manier werd het volkslied verspreid. Tegenwoordig wordt het gezongen bij belangrijke evenementen die in Achlum plaatsvinden.
De tekst van het volkslied is in het Fries.Us Achlum (melodie: It Heitelân, Frysk Lieteboek nr. 3)Dêr’t de griene greiden blomkje

Tusken Harns en Arum yn

Dêr leit jimmer ’t âlde doarpke

Frij en rom yn sinneskyn

Dêr’t it fee sa freedsum weidet

Simmers oan ’e buorren ta

Dêr leit Achlum, ’t âlde doarpke

Dêr’t w’ as bern al boarte ha (2x)Dêr’t de tsjerke jin fan fierren

Wiist ’t paad nei ’t âlde plak

Dêr’t de âlde toer wat skruten

Utstekt boppe mannich dak

Dêr’t it lieden fan ’e klokken

Oeren fier fertelt yn ’t rûn

Dêr leit Achlum, ’t âlde doarpke

Wy ha yn dy sa’n freonskip fûn (2x)Dêr’t de markels en ’e einen

Swimme tusken ’t griene reid

Dêr’t de dauwe simmerjûns sa

Drôgjend oer de fjilden leit

Dêr’t winters rêde skonken

Skreppe op it glêde iis

Dêr leit Achlum, ’t âlde doarpke

Wy binne dochs mei dy sa wiis (2x)© Tekst: - © Foto voorblad: roelie anema

Opmerkingenvenster

Volkslied van Achlum