Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Nieuwe vensters

Op deze pagina ziet u canonvensters die onlangs zijn toegevoegd of gewijzigd.

Uit de canon van Folsgare

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© bd folsgare

De kruidenier op Tsjaerddyk 36

Op de zijkant van de gevel, boven het winkelraam, hangen twee borden waarop reclame wordt gemaakt voor “Van Nelle Koffie en Thee”. Eronder staan Anne Sjirks en zijn zoontje Sjirk Annes. Bovenstaa

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© dbfolsgeare

Tsjaerddyk 32

Tsjaerddyk 32 is het huis met het voortuintje ( 1920)

Pietje Hilbrands Boschma woont vanaf haar geboorte in 1833 in Folsgare maar verhuist in 1872 naar Oosthem. Ze

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Monumentaal gebouw

© DB Folsgeare

Carpe Diem - Folsgeasterleane 4

Vroeger stonden er in het gebied ten oosten van Folsgare tot aan Sneek veel boerderijen die door voetpaden met elkaar verbonden waren. Omdat deze voetpaden een groot gedeelte van het jaar onbegaanbaar

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Beroemdheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Beroemde Rypsters

Eise Eisinga

Eise Eisinga werd op 21 februari 1744 geboren in Dronrijp als zoon van een wolkammer, die woonde aan de Kerkebuurt ( nu Tsjerkebuorren nr. 13). Hij bleek al snel hoogbegaafd, maar moc

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

De Posthoorn

Geschiedenis van de Posthoorn.

Logement/café de Posthoorn, aan de Brêgebuorren te Dronryp , werd vroeger ook wel "De Groote Posthoorn" genoemd. Oorspronkelijk stond het cafe dichter aan het w

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Monumentaal gebouw

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Van Beymahuis Brêgebuorren

Het van Beymahuis in Dronrijp.

Op de Nieuwe Streek (nu de Brêgebuorren) stond in 1786 een prachtig huis met een rijke barokke Vlaamse gevel. Het huis was voorzien van natuurstenen versieringen

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Verkeer

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Tram & Trein

De tram.

De Nederlandse Tramweg Maatschappij (NTM; later ook busmaatschappij) voltooide in 1900 de tramverbinding van Leeuwarden met Franeker. De rails lagen ten noorden van de straatweg en het s

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Gezondheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Volksgezondheid

Rond 1860 ligt de gemiddelde levensverwachting in Nederland op 37 jaar. Volgens de gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek werden mannen toen gemiddeld 36, 4, vrouwen gemiddeld 38,2. Tegenw

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Sport

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Volksvermaak en kaatsen

Vereniging voor Volksvermaak.

Op 17 januari 1868 is door toenmalige dorpsgenoten een ‘Vereeniging voor Volksvermaken’ opgericht. Deze vereniging organiseerde dat jaar voor het eerst een kermis

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Middenstand

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Venters en hondenkarren

Karren getrokken door honden.

Karren waren honderd jaar geleden een heel normaal straatbeeld. Om het vaak treurige lot van deze honden te verbeteren trad op 1 september 1911 de Trekhondenwet in we

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Industrie & Fabricage

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Fabrieken van Dronrijp

Steenfabriek ‘Oorbyt’.

Op de plek de boerderij van de familie De Boer, Tichelwurk 15, stond ooit de state Oorbyt of Oorbiet. Het is onbekend wanneer deze state precies gebouwd is. In ieder gev

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Herdenking & Jubileum

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Tweede Wereldoorlog

Herdenking Dronryp.

Bij de brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp ligt een monument ter nagedachtenis aan elf verzetsmannen die hier, een maand voor het einde van de oorlog, op 11 april 194

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© DB Folsgeare

Folsgeasterleane 15

Vanuit het dorp kom je, links aan houdend, aan het eind van de Folsgeasterleane bij no15. De landweg werd ook wel “Reade leane” genoemd. Het is een plek waar een oude gracht, omzoomd door bomen, a

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© DB Folsgeare

Folsgeasterleane 2

Op 25 december 1778 wordt in Hidaard Ruurd Freerks geboren, het negende kind van Freerk Murks Abma en Gerritje Roelofs. Ruurd Freerks leert onder het toeziend oog van zijn oudere broers en zussen het

...

Lees meer

Uit de canon van Broeksterwâld

19e eeuw (1800-1900)

Ontstaansgeschiedenis

© Plaatselijk Belang Broeksterwoude

Broeksterwoude rond 1848

Dat er vroeger in de Dokkumer Wâlden e.o. grote armoede heerste is al jarenlang een gegeven. De leefomstandigheden waren bar en boos. Armoedige woningen, (lees krotten) en grote gezinnen waren in d

...

Lees meer

Uit de canon van Broeksterwâld

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© Archief gemeente Dantumadiel

Totstandkoming van een openbare school

Het Departement Dantumadeel was vertegenwoordigd op de Algemene vergadering van de Maatschappij op 13 en 14 augustus 1850 te Amsterdam. Daar werd een verzoek ingediend “ter vlodoening aan de hoogs

...

Lees meer

Uit de canon van Broeksterwâld

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© Plaatselijk Belang Broeksterwoude

Het stratenpatroon

Op een kaart van 1874 is duidelijk te zien dat de woningen verspreid liggen, en niet geconcentreerd zijn tot een dorpskern. Ook is een deel van het stratenpatroon duidelijk terug te vinden in de heden

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Dorps- en Stedenbouw

© Wymbritseradiel

Aanleg Folsgeasterleane

Vanuit Folsgare liep een eeuwenoud voetpad via Bons naar de Hemdyk waarvan het eerste stuk dat bij het dorp hoorde tot net voorbij Carpe Diem, in 1511 de Kerkwech wordt genoemd. Aan de Kerkwech stond

...

Lees meer