Nije finsters

Dizze site toant kanonfinsters dy't koartlyn binne tafoege of feroare

Nije finsters

Stânbyld: de Muontsen. Trije stilearre muontsen fan ’corten’stiel
© Wytske Heida

De muontsen fan it kleaster Thabor by Turns en it Oldekleaster ( Bloemkamp) by Hartwerd hawwe in bydrage levere ta de oanlis fan de diken yn de âlde Middelsee. Dizze diken binne noch altyd d&

Monumint “de Hoanne”
© A. Bruin

Minsken dy’t op ‘e fyts of mei de auto fan Ysbrechtum nei Nijlân ta ride, komme lâns in opfallend monumint. In monumint wêrfan it net foar eltsenien daliks dúdl

Wout Zijlstra
© Johan Vogelzang

Wout Zijlstra wurdt berne op 4 Augustus 1964 yn Wolsum. Hy is it jongste bern fan Watte Zijlstra, soan fan slachter Hantsje Zijlstra en Minke Zijlstra út Wolsum en Idske Posthuma, de dochter

Oanlis Folsgeasterleane
© Wymbritseradiel

Fanút Folsgeare rûn in iuwenâld rinpaad fia Bons nei de Himdyk wêrfan’t it earste stik dat by it doarp hearde oant krekt foarby Carpe Diem, yn 1511 de Kerkwech neamd

De Tsjaerdfeart, de tekst beskriuwt de situaasje om 1900 hinne
© Canoncommissie Folsgare

De Tsjaerdfeart, dy’ t ek wol Tsjaerddyksterfeart neamd wurdt, begjint yn it Morrawieltsje krekt ûnder Fiifhûs en komt dan yn ‘t Hert út. ‘t Hert bestiet yn dy