Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Nije finsters

Dizze site toant kanonfinsters dy't koartlyn binne tafoege of feroare

Út de kanon fan Folsgeare

Weropbou & Kâlde Oarloch (1946-2000)

Ferneamdens

© Tresoar Haye Bijlstra

Gerben Abma

Gerben Abma is berne op 29-03-1932 yn Folsgeare dêr't syn heit boer wie. Op dizze buorkerij oan'e Folsgeasterleane ha dan al generaasjes lang Abma’s buorke.

dbfolsgeare_159045120

...

Lês mear