Nije finsters

Dizze site toant kanonfinsters dy't koartlyn binne tafoege of feroare

Nije finsters


Van fanfare tot brassband - U.D.I.

Fanfare en Brassband U.D.I.

‘Ooster-Nijkerk, 11 februari 1911. In onze plaats is thans ook van Gereformeerde zijde een fanfare korps opgericht, zodat hier nu twee fanfares zijn. Als directeur treedt op de heer De Jong van Nes.’

 In dit kleine bericht ziet men het officiële begin van Muziekvereniging U.D.I.: ‘Uitspanning Door Inspanning’. Als oprichtingsdatum wordt 11 februari aangehouden.
In Oosternijkerk bestond ook al een Hervormd korps, “Us Nocht”, opgericht in 1909 (12 leden). Bij deze vereniging speelden drie gereformeerde pers

Froukje Annema-Noordenbos

 

By it reekommen fan de doarpsfernijing hat Doarpsbelang it inisjatyf naam ta in tinkstien op de Boate Hoeke’ foar Froukje Annema-Noordenbos. Mei hjirop de hoopfolle tekst ‘En dochs wurdt it wer maitiid’. It is ûntwurpen en foar in part makke troch de Nijtsjerkster keunstner Pieter Heijnen en ûntbleate op 9 july 1999.

Myn widze die stie op ‘e klaai boppe Dokkum;
de wrâld wie dêr tichtplakt mei krantepapier,
it wie dêr sa kâld en it waait as de sykte;
teminsten dat seit men, mar dêr ’s neat f

Dokumintaasje Menaam

Doel Dokumintaasje Menaam

 

De skiednis fan it doarp Menaam yn kaart bringe yn 'e breedste sin fan it wurd fia foto's; dokuminten; films; sammelje kranteknipsels en boeken.

Digitalisearje safolle mooglik boppesteande, sadat it foar de takomst bewarre wurdt.

Troch iepen dagen te organisearjen om it boppesteande út te stellen.

Organisearje doarpswandelingen lâns histoaryske plakken, al dan net op fersyk fan tredden.

In boarne fan ynformaasje wêze foar, bygelyks, ferienings fiere.

Ynformaasje;

Piet en Tjeerdtje Boerrigter

Tel. 0613660