Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Tijdperken

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Sport

© It âlders erf

Kaatsen

In Wommels vindt jaarlijks, sinds 1903, de Freule - kaatspartij plaats. Samen met de PC in Franeker één van de grootste Friese kaatswedstrijden. Het kaatsspel wordt al eeuwenlang in Wommels beoefe

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- of Stadsfiguur

© Detail van lijkstatie stadhouder Ernst Casimir uit 1633

Schelte van Aysma overleden

Schelte van Aysma woonde te Schettens op Osinga State. Dit kasteel was in zijn bezit gekomen door zijn huwelijk met Tjemck van Osinga, dochter van de grietman van Wonseradeel. Schelte stamde uit een e

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- of Stadsfiguur

© Foto van A.A. Buwalda

Helm van Schelte van Aysma ’ontdekt’

Eeuwenlang hing er een helm en rapier (deel van een degen) in de kerk van Schettens. Pas in 2016 werd de helm ’ontdekt’ door Jeroen Punt, die de helm kon toewijzen aan kolonel Schelte van Aysma.

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- of Stadsfiguur

© roelie anema

Klaas Kunst

In Ieslumbuorren, een buurtschap tussen Franeker en Achlum, woonde een boer, Klaas Gerritsen Wiersma of Wieringa, die over bovenaardse machten leek te beschikken en daarom bekend stond als Klaas Kunst

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Kerk & Religie

© Ale Dijkstra, Sumar

Dorpskerk

Een van de meest beeldbepalende gebouwen van Sumar is de dorpskerk. De van oorsprong Hervormde kerk is gebouwd in 1769. De inwijding heeft plaats gevonden op 12 november 1769. Daarvoor stond er op dez

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Gebeurtenis

©

Spaanse Boeven gevangen onder de kerktoren

In de begin periode van de 80-jarige oorlog zwierven er groepen Spanjaarden rond in het noorden. Vanuit Steenwijk trokken ze ook Friesland in en op een keer bereikten ze ook ons dorp. Er was op gereke

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Kerk & Religie

© Jacobus Stellingwerf, 1720 (Tresoar)

Klokkenroof

De Nederlandstalige tekst volg binnenkort.

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Kerk & Religie

© R.Tolsma

De torenklok

Met gebalde vuisten staat president-kerkvoogd Gerrit Gardenier naar de brutale schending van "zijn" Hervormde kerk te kijken: werklieden halen op last van de Duitsers de klok uit de toren.

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Onderwijs

© Fries Museum in Leeuwarden

Foeke Sjoerds

Oosternijkerk bezit een Foeke Sjoerdsstrjitte en (bezat) een Foeke Sjoerds Skoalle. Wie was deze beroemde dorpsgenoot eigenlijk?

Foeke werd op 2 juni 1713 geboren in Ee als zoon van s

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Landschap & Geologie

© onbekend

Waterdorp Grou

“Door de moerassige aard van de bodem in de omgeving van Grouw, is deze ongeschikt voor bouwland; het gehele gebied is een echte Friese "greidestreek". Deze situatie maakte dat de vroegste bewone

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Scheepvaart

© onbekend

Kofschippen/hellingen

Veel schippers uit de Friese havenplaatsen voeren in de 16de, 17de en 18de eeuw met hun schepen naar de Oostzeelanden en langs de Franse, Spaanse en Portugese kust. Maar dat ook Grou een grote bl

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Monumentaal gebouw

© DB Folsgeare

Carpe Diem - Folsgeasterleane 4

Vroeger stonden er in het gebied ten oosten van Folsgare tot aan Sneek veel boerderijen die door voetpaden met elkaar verbonden waren. Omdat deze voetpaden een groot gedeelte van het jaar onbegaanbaar

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Beroemdheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Beroemde Rypsters

Eise Eisinga

Eise Eisinga werd op 21 februari 1744 geboren in Dronrijp als zoon van een wolkammer, die woonde aan de Kerkebuurt ( nu Tsjerkebuorren nr. 13). Hij bleek al snel hoogbegaafd, maar moc

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Monumentaal gebouw

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Van Beymahuis Brêgebuorren

Het van Beymahuis in Dronrijp.

Op de Nieuwe Streek (nu de Brêgebuorren) stond in 1786 een prachtig huis met een rijke barokke Vlaamse gevel. Het huis was voorzien van natuurstenen versieringen

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- en Stedenbouw

© Atse Bruin

Breeuwsma zathe

Het is zomer 1696 en op de eerste boerderij aan de Kerckweg (Folsgeasterleane), onder een stralend zonnetje, wapperen twee grote vlaggen ten teken dat het feest is. Fettie Hayes Sinnema trouwt vandaa

...

Lees meer

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Beroemdheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Beroemde Rypsters - Eise Eisinga

Bij beroemde of bekende Rypsters kan er gemakkelijk discussie ontstaan over de keuze die wij als makers van dit boek hebben gemaakt. Wij hebben gekozen voor Eise Eisinga, Alma Tadema en Sjirk de Wal,

...

Lees meer